להזמנת בדיקת שכר לחברת הקבלן על ידי רו"ח בודק שכר מוסמך השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

תיקון מספר 6 לחוק קובע כי יש לפרסם דוחות על פערי השכר בין גברים לנשים עד ליום 1.6.2022

התיקון לחוק קובע כי כל מעסיק פרטי המעסיק מעל 518 עובדים וכן גופים ציבוריים, עמותות וחברות נסחרות נדרשים לפרסם עד ליום 1 ביוני, 2022 מספר דוחות עם נתוני שכר לשנת 2021 תוך פירוט שכרם של עובדים ונושאי משרה בפילוח לפי סוגי עובדים, משרות ודירוגים. בדוחות אלה יש לפרט את פער השכר הממוצע באחוזים בין גברים ונשים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה. הדוחות יופקו באופן המצמצם את הפגיעה בפרטיות.

מטרת התיקון לחוק הינה לקדם את השוויון ולמנוע אפליה בין המינים בשכר או בגמול אחר בין עובדים ועובדות המועסקים באותו מקום עבודה, בעד אותה עבודה, עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערך.

Paycheck - מומחים לבדיקות שכר

פירוט הדוחות אותם יש להכין עד ליום 1.6.2022

לוגו Paycheck

דוח פנימי

הדוח יציג את השכר הממוצע של העובדים תוך פילוח העובדים ופירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה. הדוח ישמר בהנהלת החברה אך לנציבות תהא הזכות לבקש לעיין בו.

לוגו Paycheck

דוח אישי לעובד

הדוח יציג לעובד מידע ביחס לקבוצה אליה הוא משתייך וכן מידע בנוגע לפערי השכר באותה הקבוצה באחוזים. מסירת הדוח לעובד/ת תבוצע על ידי המעסיק באופן יזום מבלי שהעובד נדרש לבקשו.

לוגו Paycheck

דוח פומבי

הדוח יציג את פערי השכר באחוזים לפי קבוצות, מבלי לפרסם את שם הקבוצה. ניתן לצרף לדוחות ביאורים המסבירים את פערי השכר ככל שימצאו כאלה.

להזמנת בדיקת שכר לחברת הקבלן על ידי רו"ח בודק שכר מוסמך השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

בודק שכר מוסמך -
בדיקת שכר תקופתית לחברות קבלן

בחודש יוני 2012, נכנס לתוקפו, החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. 

מטרת החוק – להגביר ולייעל את האכיפה של דיני העבודה למול מעסיקים ומזמיני שירות. 

על פי החוק תהיה זאת הגנה טובה למזמין השירות שהסתמך בתום לב על בדיקת שכר תקופתית שנערכה ע"י בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה.

החוק מרחיב את האחריות של מזמין השירות לזכויות העבודה של עובדים בענפים הבאים:

לוגו Paycheck

אבטחה ושמירה

לוגו Paycheck

נקיון

לוגו Paycheck

הסעדה

מדוע לבצע בדיקת שכר לעובדי קבלן?

חברות המזמינות שירותים בתחומי אבטחה, ניקיון, הסעדה וכח אדם חשופות לתביעות אזרחיות מעובדי הקבלן, לעיצומים כספיים ממשרד העבודה בסכומים של עשרות עד מאות אלפי ש"ח ואף עלולים לשאת באחריות פלילית!

"בשנת 2018 ניתנו 422 עיצומים כספיים על סך 54.5 מיליון ש"ח ו-12 גזרי דין בסכום כולל של כ-3.6 מיליון ש"ח בגין הפרות חוק הגנת השכר, כתוצאה מפעילותו של מינהל הסדרה ואכיפה.״
(מתוך אתר משרד העבודה)

להזמנת בדיקת שכר לחברת הקבלן על ידי רו"ח בודק שכר מוסמך השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

למה חשוב לבצע
בדיקת שכר תקופתית?

כמזמין שירות, הנך אחראי לזכויותיהם של עובדי הקבלן הנותנים שירות בעסק שלך. האחריות הינה אזרחית, מנהלית ופלילית וחלה הן על החברה והן על מנהלה הכללי

משרד העבודה עשוי להטיל עיצומים כספיים משמעותיים על מזמין השירות, באם ימצאו הפרות דיני העבודה אצל חברת הקבלן ביחס לשכר העובדים המספקים את השירות.

מדוע חברות בוחרות לעבוד עם
Paycheck?

ידע וניסיון

הבדיקה שאנו מציעים מבוצעת באופן שיטתי, מקיף ויסודי ומטרתה לוודא שתלושי השכר ערוכים בהתאם לדרישות החוק, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה רלוונטיים.

בדיקה תקופתית

של תלושי עובדי הקבלן אחת לשנה לפחות

דו"ח מסודר עם כל הליקויים

בשכר של עובדי הקבלן שלך בהתאם לדיני העבודה

מעקב

למול חברת הקבלן על ביצוע התיקונים בתלושי השכר של עובדי הקבלן כולל תשלום הפרשי שכר בהתאם לליקויים שנמצאו

ליווי אישי והסברים

ביחס לדרישות החוק ממך כמזמין שירות

רוצה לדבר עם רו"ח בודק שכר מוסמך?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

שאלות ותשובות:

בודק שכר מוסמך הינו מקצוע חדש משנת 2018, הסמכה של משרד העבודה, אשר תפקידו לבצע בדיקות שכר עבור מזמיני השירות בתחומי האבטחה, נקיון, הסעדה וכ"א והן לשם מתן חוות דעת למשרד העבודה למעסיקים אשר נמצא כי הפרו את דיני העבודה לשם הפחתת וביטוח קנסות והתראות.

לפי להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_608.htm#med5

(1)   בודק שכר מוסמך הוא בעל מקצוע או בעל תואר אקדמי שהשר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, קבע כי המקצוע או התואר מתאים לצורך הכרה בו כבודק שכר מוסמך, בהתחשב בתחומי ידע הנרכשים באותו מקצוע או תואר ונוגעים לניהול שכר לעובדים ולהבטחת קיום הוראות חוקי העבודה, בין השאר בתחומים של משפט העבודה, מיסוי עבודה, ניהול חשבונות, הבטחת איכות, ביקורת, בקרה ופיקוח;

(2)   הוא לא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת לפי חיקוק שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לקבל תעודת הכרה; לעניין זה, "הורשע" – לרבות מי שבית משפט או בית דין אזורי קבע כי ביצע את העבירה;

(3)   הוא עמד בדרישות הכשרה, לרבות הכשרה מעשית והשתלמויות, וכן עמד בבחינות, בכל הקשור לעריכת בדיקות תקופתיות כאמור בפרקים ג' וד', כפי שקבע השר כאמור בסעיף קטן (ב).

 1. בדיקת שכר תקופתית למזמיני שירותים בתחומי האבטחה, ניקיון, הסעדה וכ"א, במטרה לבדוק כי חברות הקבלן שילמו לעובדי הקבלן את כל זכויות השכר המגיעות להם. מזמין שירות אשר יערוך בדיקת שכר תקופתית, תהא זאת הגנה טובה עבורו מפני תביעות עובדים, קנסות ועיצומים משרד העבודה וצמצום החשיפה אף מפני עבירות פליליות לחברה ולמנכ"ל מזמין השירות
 2. חוות דעת למשרד העבודה כמענה להודעה על התראה לפני עיצום כספי או הודעה על עיצום כספי. בודק השכר יבצע בדיקה כי הליקויים תוקנו, יכתוב נהלי עבודה מסודרים לעתיד ויגיש חוות דעת למשרד העבודה על מנת לבטל את ההתראות או להפחית קנסות שכבר ניתנו.
 3. חוות דעת לבית הדין לעבודה עבור מעסיקים, שכירים ועורכי דין.
 • מי שמעסיק עובדים בהעסקה משולשת באמצעות חברת קבלן.
 • מי שקיבל מכתב התראה או קנס כספי ממשרד העבודה.
 • מזמין השירות המעוניין בנספח תמחירי תקין להסכם ההתקשרות עם חברת הקבלן בהתאם להוראת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.
 • מעסיק המעוניין לבצע בקרה על חשב השכר ולוודא שכל התשלומים מבוצעים ע"פ חוק וזאת על מנת לצמצם את החשיפה מפני תביעות עובדים וקנסות משרד העבודה.

חשוב לציין כי לעיתים בתלושי השכר ישנן טעויות שהינן לרעת המעסיק, מה שמגדיל את עלות השכר. בדיקה של בודק שכר מקצועי תחשוף טעויות אלו ותקטין את עלות השכר בהתאם לדרישות החוק וצווי הרחבה רלוונטיים.

עלות הבדיקה משתנה בהתאם לכמות העובדים הנבדקת והענף בו הם מועסקים. חשוב לציין כי העלות זניחה ביחס לסיכון מקנסות או תביעות העלולות להסתכם באלפי עד מאות אלפי ₪.

קנס לחודש הפרה של עובד יחיד עלול להגיע לכדי מעל 30,000 ₪.

דוח תקופתי הינו חוות דעת של בודק שכר מוסמך אשר מרכזת את הליקויים והתיקונים שבוצעו בתלושי השכר של עובדי קבלן. הדוח מוזמן ע"י מזמין השירות, מי שמקבל בפועל את השירותים של עובדי הקבלן. הבדיקה הינה מדגמית ומבוצעת אחת ל 9 חודשים. דוח בדיקת שכר תקופתי מספק הגנה טובה למזמין השירות מפני תביעות וקנסות.

מקבלת כל המסמכים הרלוונטיים, דוח בודק שכר יספוק תוך 3 ימי עסקים.

אישור בודק שכר מוסמך הינו אישור הניתן על ידי בודק שכר לחברה / מעסיק שעבר/ה ביקורת של משרד העבודה, ואשר במסגרתה נמצאו ליקויים בשכר העובדים. משרד העבודה מבקש לעיתים השלמת מסמכים, או נותן התראה על כוונת חיוב או מטיל עיצום כספי. על מנת לספק מידע להשלמה החקירה או לבטל את כוונת החיוב או להפחית את הקנס הכספי, נדרש/ת החברה/ המעסיק לספק דוח בודק שכר מוסמך אשר בדק כי הליקויים תוקנו.

להלן דוגמא לדוח אישור בודק שכר מוסמך למשרד העבודה:

דוגמא לאישור בודק שכר מוסמך עבור משרד העבודה | מומחים בבדיקות שכר - Pay-Check.co.il

אם קיבלת קנס ממשרד העבודה, יתכן ובוצעו הפרות של תנאי העסקה של עובדים המועסקים אצלך. עליך להעביר למפקח מטעם משרד העבודה, דוח בודק שכר המתייחס לליקויים שנמצאו בליווי אסמכתאות והצהרת מנהלים כי הליקויים תוקנו, לדוגמא:

מומחה Paycheck משיב:
ע"פ חוק יש לך אחריות ובדיקה תקופתית מספקת לך הגנה

מומחה Paycheck משיב:
בהתאם לחוק חובה שיהיה נספח עלות לשעת עבודה ורווח קבלני

מה בודקים?

הבדיקה מבוצעת בהתאם לחוקי עבודה, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה רלוונטיים

החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה - תשע"ב 2011

 • החוק קובע כי, בתנאים מסוימים, למזמין שירות של שמירה ואבטחה, ניקיון או הסעדה יש אחריות אזרחית ופלילית, לתנאי העסקתם של עובדי הקבלן המעניקים לו את השירות. במידה ויתגלו הפרות זכויות, יחשב מזמין השירות כמי שהפר אותם.
 • החוק אף מטיל על מנהל כללי של חברה המזמינה שירותים כמפורט, אחריות פלילית בלתי ניתנת לשיפוי
 • תהא זו הגנה טובה למזמין השירות ולמנהלה הכללי, אם הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך ועם גילוי הפרות, עשה ככל יכולתו לתיקון ההפרה ואם ההפרה לא תוקנה בתוך זמן סביר – ביטל את החוזה בינו לבין הקבלן בשל ההפרה, ולא היה בביטול החוזה משום התנהגות שלא בתום לב.
 • החוק מאפשר להטיל עיצומים הכספיים על מזמין השירות על הפרות חובות הקבלן כלפי עובדיו, אם לא תתוקן ההפרה או יפעל בתום לב לביטול החוזה למול הקבלן. אלו עלולים להגיע עד לכדי עשרות ומאות אלפי ₪
 • בהתאם לתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי), ניתן להפחית את העיצומים הכספיים אם המעסיק הסתמך על בדיקות תקופתיות, כמשמעותן לפי סעיף 45 לחוק, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידיו החובה שהופרה.
 • ובכל מקרה לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן המציא המעסיק אישור של בודק שכר מוסמך ולפיו הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי תיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.

טעויות נפוצות וחוסרים בתלושי עובדי הקבלן

טעויות נפוצות וחוסרים
בתלושי עובדי הקבלן

דמי מחלה

צבירת ימי מחלה שגויה בתלוש
תשלום בסכום שגוי על מחלה

דמי הבראה

לא משולם בערך הכספי הנכון
מספר ימי הבראה נמוך מצו ההרחבה

שעות נוספות

חישוב שעות שגוי ולא בהתאם לחוק, יומי ושבועי

שעות שבת וחג

תשלום שגוי וחלקי

חופשה וחג

תשלום חלקי על ימי החג
צבירה נמוכה של ימי חופש וערך יום שגוי

קרן פנסיה

הפרשה לפנסיה שלא על רכיבי השכר הרלוונטיים
אחוזי הפרשה לפנסיה שגויים

עו"ד (רו"ח) שרון גולדנברג

בנימה אישית, שמי שרון גולדנברג, מנכ"ל ובעלים של PAYCHECK מומחים לבדיקות שכר.

את PAYCHECK הקמתי מתוך תחושת שליחות ואחריות חברתית, מתוך רצון אמיתי ליצור איזון בין ההגנה על עובדי הקבלן למזמיני השירות, הכל בהתאם לדרישות החוק.

אני עורכת דין ורואת חשבון, בעלת ניסיון רב שנים בתפקיד סמנכ"ל כספים במסגרתו הייתי אחראית בין היתר, על בקרה של עשרות אלפי תלושי שכר, כתיבת נהלי עבודה בתחום השכר והנחייה מקצועית בתחום לגורמים הרלוונטיים.

הנני מראשוני מקבלי רישיון בודק שכר מוסמך בישראל ומקפידה להתעדכן בחוקים ובפסיקה העדכנית ביותר.

אשמח לעמוד לרשותכם ולספק לכם שירות חשוב זה, שיספק עבורכם הגנה ושקט נפשי על מנת שתוכלו להתמקד בניהול השוטף של העסק.

מוזמנים לשוחח עמי ולקבל כל מידע נוסף הנחוץ לכם – התקשרו אלי 073-7410777

שירותים נוספים

לוגו Paycheck

בדיקות שכר תקופתיות למזמין השירות ע"י בודק שכר מוסמך

לוגו Paycheck

מתן אישורים בודק שכר מוסמך למשרד העבודה על תיקון הפרות להפחתת עיצומים

לוגו Paycheck

כתיבת נספח עלות שעת עבודה להסכם התקשרות של מזמין שירות עם חברת הקבלן

לוגו Paycheck

בקרת שכר בחברות כולל דוח ליקויים והמלצות לשיפור, כתיבת נהלי עבודה

לוגו Paycheck

דוחות לפי חוק שכר שווה לעובד ולעובדת

לוגו Paycheck

גיוס והשמה של חשבי שכר

מעוניינים בבדיקת שכר לחברת הקבלן?

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

כיצד מתבצעת הבדיקה?

קשר ישיר למול חברת הקבלן

בדיקת רכיבי השכר בהתאם לחוקים, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה הרלוונטיים

העברת טיוטת דוח עם הליקויים שנמצאו לתגובת חברת הקבלן

בדיקת התיקונים והאסמכתאות שהתקבלו מחברת הקבלן

דוח סופי חתום ע"י בודק שכר מוסמך (אישור)

אופן ביצוע הבדיקה

בחירת עובדי המדגם

10% מהעובדים ולא פחות מ 4 עובדים

קליטת נתוני השכר ושעות העבודה

קליטת כל המסמכים והמידע במערכת הייחודית של Paycheck

בדיקת תלושי השכר

בדיקת כל רכיבי השכר ע"י רואה חשבון בודק שכר מוסמך

דוח ליקויים בשכר

העברת דוח ליקויים שכר מפורט לתגובת הקבלן עם עותק למזמין השירות

חוות דעת

לאחר תיקון הליקויים בשכר ע"י הקבלן, מלווה באסמכתאות, תופק חוות דעת סופית

מי מבצע את הבדיקה?

כל בודקי השכר שלנו הינם רואי חשבון, בעלי רישיון בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה

רוצה לדבר עם רו"ח בודק שכר מוסמך?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

tomer bar meir
tomer bar meir
2019-03-21
Verified
אין לי מספיק מילים כדי להודות לך שרון על העבודה הרבה, המקצועיות הבלתי מתפשרת, הסבלנות והירידה לפרטים! בזכותך הגענו לנקודת הסיום בראש מורם וכבוד עצמי! בזכותך "יושרה", "חריצות", "לויאליות למקום העבודה" הן מילים שלא אבד ערכן. עובדים לא צריכים לאבד תקווה לקבל את שמגיע להם! אין ספק שאמליץ עלייך בכל הזדמנות! תודה! 🙏🙏🙏🙏🙏
yonatan levy
yonatan levy
2018-10-08
Verified
אני רוצה לשבח את השירות שקיבלתי משרון.מדובר במקצוענית אמיתית, סבלנית לכל הבקשות והבירורים ומלווה את התהליך מתחילתו ועד סופו - אין שירות כזה! 🙂 אני שמח שבחרתי בפייצ'ק, בזכות שרון קיבלתי החזר של אלפי שקלים. ממליץ בחום!
lea nisimov
lea nisimov
2018-09-03
Verified
החברה שעבדתי בה לא שילמה לי את מה שמגיע לי, פניתי אליכם שתבדקו את התלושים שלי, כתבתם לי דוח מסודר עם כל מה שמגיע לי. שלחתי למעסיק ואחרי ליווי של כמה חודשים והסברים שנתתם למעסיק,המעסיק שילם לי כמה עשרות אלפי שח. המון תודה לשרון ולכל הצוות.
שירי חפץ
שירי חפץ
2018-07-17
Verified
אני מודה לך מאוד על הסבלנות והעיקביות לאורך כל הדרך . ללא ספק זה היה משתלם
Michael Farber
Michael Farber
2017-12-30
Verified
אחרי שהתפטרתי ממקום העבודה, פניתי לשרון אחרי שחשדתי שהמעסיק שלי לא העביר את כספי הפנסיה כדין. שרון הביאה לתשומת לבי את כל מה שלא תקין מבחינת הניכויים לקופת הפנסיה + קרן ההשתלמות וגם הראתה לי פערים משמעותיים במשכורת!!!המעסיק ניסה להתחמק בכל מיני תירוצים כאלה ואחרים אבל שרון לא ויתרה ובסוף קיבלתי את כל הכסף!!! הופתעתי לטובה מאיכות העבודה של שרון, מהתקשורת הנעימה איתה והתמיכה וזמינות שלה לאורך כל הדרך.בקיצור... אם אתם מתלבטים אם כדאי לפנות אליה - אז אל. תהיו בטוחים שדואגים לכם ב-100% מכל בחינה אפשרית. ושרון - תודה רבה על שירות מדהים 🙂
Motti Amsalem
Motti Amsalem
2017-12-26
Verified
רציתי לומר תודה רבה על השירות שלכם ב "מומחים לבדיקת שכר paycheck"פניתי אליכם מטעם חמי כי חשב שמשהו לא תקין בתלושי השכר שלו, אך לא ידע בדיוק מה וכמה.הופתענו מאוד כששרון, רואת החשבון, התקשרה לספר לנו שמצאה הפרשי שכר בסכום של למעלה 30,000 ₪ על 4 שנות עבודה.גם לאחר מכן שרון ליוותה את חמי למול המעסיק, בסבלנות ובמקצועיות עד לקבלת התשלום של כל הפרשי השכר.תודה רבה על הכל!
niv niv
niv niv
2017-10-31
Verified
הגעתי לשרון עם הרבה ספקות לגבי היכולת לקבל ממעסיק שלי כספים שהגעו לי לאורך השנים,הופתעתי בגדול לא רק שהיא הצליחה אלה הצליחה לקבל מהמעסיק עוד כספים רבים שלא ידעתי שאני זכאי להם. על תוותרו על הזכויות שלכם פנו למקצוענים שרון היא בהחלט כזו.
עדי דניאל
עדי דניאל
2017-10-27
Verified
שרון מקצועית יסודית ומדויקת! מצאנו החזר על שנת עבודה של 18000 ש"ח היא הייתה מסורה למהלך והזיזה דברים בדקה עד הפרטים הקטנים ואני ממליצה עליה בחום רב!
hai Abramovich
hai Abramovich
2017-10-26
Verified
פניתי בעקבות בעיה בתלוש השכר שלי ולאחר בדיקה אכן מצאתם טעות שאותה המעסיק שלי תיקן ושילם לי אפילו על עלות הבדיקה! ממליץ בחום ותודה מיוחדת לשרון על העזרה!
Liad Scher
Liad Scher
2017-10-21
Verified
שירות מעולה! אישי, מקצועי ומהיר. תודה, לך, שרון.