בודק שכר מוסמך – בדיקת שכר תקופתית לחברות קבלן

בחודש יוני 2012, נכנס לתוקפו, החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. מטרת החוק, להגביר ולייעל את האכיפה של דיני העבודה למול מעסיקים ומזמיני שירות.

על פי החוק תהיה זאת הגנה טובה למזמין השירות שהסתמך בתום לב על בדיקת שכר תקופתית שנערכה ע"י בודק שכר מוסמך

החוק מרחיב את האחריות של מזמין השירות לזכויות העבודה של עובדים בענפים הבאים:

לוגו Paycheck

אבטחה ושמירה

לוגו Paycheck

נקיון

לוגו Paycheck

הסעדה

למה חשוב לבצע
בדיקת שכר תקופתית?

כמזמין שירות, הנך אחראי לזכויותיהם של עובדי הקבלן הנותנים שירות בעסק שלך. האחריות הינה אזרחית, מנהלית ופלילית וחלה הן על החברה והן על מנהלה הכללי

משרד העבודה עשוי להטיל עיצומים כספיים משמעותיים על מזמין השירות, באם ימצאו הפרות דיני העבודה אצל חברת הקבלן ביחס לשכר העובדים המספקים את השירות.

בודק שכר מוסמך למעסיקים, טיפול והפחתת קנסות ועיצומים משרד העבודה | Paycheck

רוצה לדבר עם בודק שכר מוסמך?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

כיצד מתבצעת הבדיקה?

קשר ישיר למול חברת הקבלן

בדיקת רכיבי השכר בהתאם לחוקים, ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה הרלוונטיים

העברת טיוטת דוח עם הליקויים שנמצאו לתגובת חברת הקבלן

בדיקת התיקונים והאסמכתאות שהתקבלו מחברת הקבלן

דוח סופי חתום ע"י בודק שכר מוסמך (אישור)

מי מבצע את הבדיקה?

כל בודקי השכר שלנו הינם רואי חשבון, בעלי רישיון בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה

שאלות ותשובות:

בודק שכר מוסמך הינו מקצוע חדש משנת 2018, הסמכה של משרד העבודה, אשר תפקידו לבצע בדיקות שכר עבור מזמיני השירות בתחומי האבטחה, נקיון, הסעדה וכ"א והן לשם מתן חוות דעת למשרד העבודה למעסיקים אשר נמצא כי הפרו את דיני העבודה לשם הפחתת וביטוח קנסות והתראות.

לפי להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/500_608.htm#med5

(1)   בודק שכר מוסמך הוא בעל מקצוע או בעל תואר אקדמי שהשר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, קבע כי המקצוע או התואר מתאים לצורך הכרה בו כבודק שכר מוסמך, בהתחשב בתחומי ידע הנרכשים באותו מקצוע או תואר ונוגעים לניהול שכר לעובדים ולהבטחת קיום הוראות חוקי העבודה, בין השאר בתחומים של משפט העבודה, מיסוי עבודה, ניהול חשבונות, הבטחת איכות, ביקורת, בקרה ופיקוח;

(2)   הוא לא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת לפי חיקוק שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לקבל תעודת הכרה; לעניין זה, "הורשע" – לרבות מי שבית משפט או בית דין אזורי קבע כי ביצע את העבירה;

(3)   הוא עמד בדרישות הכשרה, לרבות הכשרה מעשית והשתלמויות, וכן עמד בבחינות, בכל הקשור לעריכת בדיקות תקופתיות כאמור בפרקים ג' וד', כפי שקבע השר כאמור בסעיף קטן (ב).

 1. בדיקת שכר תקופתית למזמיני שירותים בתחומי האבטחה, ניקיון, הסעדה וכ"א, במטרה לבדוק כי חברות הקבלן שילמו לעובדי הקבלן את כל זכויות השכר המגיעות להם. מזמין שירות אשר יערוך בדיקת שכר תקופתית, תהא זאת הגנה טובה עבורו מפני תביעות עובדים, קנסות ועיצומים משרד העבודה וצמצום החשיפה אף מפני עבירות פליליות לחברה ולמנכ"ל מזמין השירות
 2. חוות דעת למשרד העבודה כמענה להודעה על התראה לפני עיצום כספי או הודעה על עיצום כספי. בודק השכר יבצע בדיקה כי הליקויים תוקנו, יכתוב נהלי עבודה מסודרים לעתיד ויגיש חוות דעת למשרד העבודה על מנת לבטל את ההתראות או להפחית קנסות שכבר ניתנו.
 3. חוות דעת לבית הדין לעבודה עבור מעסיקים, שכירים ועורכי דין.
 • מי שמעסיק עובדים בהעסקה משולשת באמצעות חברת קבלן.
 • מי שקיבל מכתב התראה או קנס כספי ממשרד העבודה.
 • מזמין השירות המעוניין בנספח תמחירי תקין להסכם ההתקשרות עם חברת הקבלן בהתאם להוראת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.
 • מעסיק המעוניין לבצע בקרה על חשב השכר ולוודא שכל התשלומים מבוצעים ע"פ חוק וזאת על מנת לצמצם את החשיפה מפני תביעות עובדים וקנסות משרד העבודה.

חשוב לציין כי לעיתים בתלושי השכר ישנן טעויות שהינן לרעת המעסיק, מה שמגדיל את עלות השכר. בדיקה של בודק שכר מקצועי תחשוף טעויות אלו ותקטין את עלות השכר בהתאם לדרישות החוק וצווי הרחבה רלוונטיים.

עלות הבדיקה משתנה בהתאם לכמות העובדים הנבדקת והענף בו הם מועסקים. חשוב לציין כי העלות זניחה ביחס לסיכון מקנסות או תביעות העלולות להסתכם באלפי עד מאות אלפי ₪.

קנס לחודש הפרה של עובד יחיד עלול להגיע לכדי מעל 30,000 ₪.

מקבלת כל המסמכים הרלוונטיים, דוח בודק שכר יספוק תוך 3 ימי עסקים.

שירותים נוספים

לוגו Paycheck

בדיקות שכר תקופתיות למזמין השירות ע"י בודק שכר מוסמך

לוגו Paycheck

מתן אישורים בודק שכר למשרד העבודה על תיקון הפרות להפחתת עיצומים

לוגו Paycheck

כתיבת נספח עלות שעת עבודה להסכם התקשרות של מזמין שירות עם חברת הקבלן

לוגו Paycheck

בקרת שכר בחברות כולל דוח ליקויים והמלצות לשיפור, כתיבת נהלי עבודה

לוגו Paycheck

ליווי שוטף למחלקות שכר ולחשבי שכר

לוגו Paycheck

גיוס והשמה של חשבי שכר

 • החוק קובע כי, בתנאים מסוימים, למזמין שירות של שמירה ואבטחה, ניקיון או הסעדה יש אחריות אזרחית ופלילית, לתנאי העסקתם של עובדי הקבלן המעניקים לו את השירות. במידה ויתגלו הפרות זכויות, יחשב מזמין השירות כמי שהפר אותם.
 • החוק אף מטיל על מנהל כללי של חברה המזמינה שירותים כמפורט, אחריות פלילית בלתי ניתנת לשיפוי
 • תהא זו הגנה טובה למזמין השירות ולמנהלה הכללי, אם הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי בודק שכר מוסמך ועם גילוי הפרות, עשה ככל יכולתו לתיקון ההפרה ואם ההפרה לא תוקנה בתוך זמן סביר – ביטל את החוזה בינו לבין הקבלן בשל ההפרה, ולא היה בביטול החוזה משום התנהגות שלא בתום לב.
 • החוק מאפשר להטיל עיצומים הכספיים על מזמין השירות על הפרות חובות הקבלן כלפי עובדיו, אם לא תתוקן ההפרה או יפעל בתום לב לביטול החוזה למול הקבלן. אלו עלולים להגיע עד לכדי עשרות ומאות אלפי ₪

 • בהתאם לתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי), ניתן להפחית את העיצומים הכספיים אם המעסיק הסתמך על בדיקות תקופתיות, כמשמעותן לפי סעיף 45 לחוק, שנערכו בידי בודק שכר מוסמך, שלפיהן קוימה בידיו החובה שהופרה.

 • ובכל מקרה לא יפחית הממונה את סכום העיצום הכספי לפי תקנת משנה (א), אלא אם כן המציא המעסיק אישור של בודק שכר מוסמך ולפיו הפסיק את ההפרה שבשלה מוטל העיצום הכספי תיקן אותה, ככל שהיא ניתנת לתיקון.

רוצה לדבר עם רו"ח בודק שכר מוסמך?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם