נספח עלות שעת עבודה

בחודש יוני 2012, נכנס לתוקפו, החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. מטרת החוק, להגביר ולייעל את האכיפה של דיני העבודה למול מעסיקים ומזמיני שירות.

מזמין שירות צריך להקפיד על חוזה ההתקשרות מול חברת הקבלן

לוגו Paycheck

פירוט רכיבי שכר

יש לפרט את רכיבי השכר, לרבות עלות שכר מינימלית
הצהרת הקבלן על עלויות נוספות כולל רווח
התחייבות מזמין השירות לתשלום סכומים אלו

לוגו Paycheck

תחשיב עלות שעה

הכנת תחשיב ע"י רו"ח - בודק שכר מוסמך
הכולל את כלל עלויות השכר לשעה
בהתאם לוותק ולתפקיד העובד

הכנת נספח עלות שעה להסכם התקשרות עם חברת קבלן

תחשיב כלל רכיבי השכר לרבות חופשה, הבראה, פנסיה, ביטוח לאומי ועוד

התחשיב מבוצע בהתאם לתנאי ההתקשרות עם הקבלן, הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה רלוונטיים

הצגת עלות שכר לשעת עבודה לכל תפקיד בנפרד

הצגת עלות שכר לשעת עבודה בהתאם לוותק של שנה אחת, שנתיים, חמש שנות עבודה או בהתאם לוותק ספציפי של העובדים

\

בודק שכר מוסמך למעסיקים, טיפול והפחתת קנסות ועיצומים משרד העבודה | Paycheck

רוצה לדבר עם בודק שכר?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

שירותים

לוגו Paycheck

בדיקות שכר תקופתיות למזמין השירות ע"י בודק שכר מוסמך

לוגו Paycheck

מתן אישורים למשרד העבודה על תיקון הפרות להפחתת עיצומים

לוגו Paycheck

בקרות שכר פנימיות לחברות

לוגו Paycheck

כתיבה והטמעה של נהלי עבודה למחלקות שכר ולחשבי שכר

לוגו Paycheck

ליווי שוטף למחלקות שכר ולחשבי שכר

לוגו Paycheck

גיוס והשמה של חשבי שכר

רוצה לדבר עם בודק שכר?

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

מתוך החוק להגברת האכיפה בדיני העבודה

28. (א) כרת מזמין שירות חוזה עם קבלן, שמתקיים בו אחד התנאים המפורטים להלן, תחול על מזמין השירות אחריות אזרחית כלפי עובד של הקבלן המועסק אצלו, לפי הוראות סעיף 25, אף אם לא מתקיימים לגבי השירות התנאים שבסעיף קטן (א)(1) ו-(2) של הסעיף האמור, וכן לא יחולו לגביו ההגנות לפי סעיף 27:
(1) בחוזה או בהצעתו של הקבלן לא פורטו בכתב רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדיו וכן עלות השכר המינימלית, הצהרת הקבלן על עלויות נוספות כולל רווח, והתחייבות של מזמין השירות לתשלום בסכום שלא יפחת מעלות השכר המינימלית והעלויות הנוספות כאמור;
(2) עלות השכר המינימלית כאמור בפסקה (1) פחותה מערך שעת עבודה שנקבע לפי סעיף קטן (ב);
(3) מזמין השירות משלם בפועל לקבלן סכום הנמוך מערך שעת עבודה שנקבע לפי סעיף קטן (ב), בעבור שעת עבודה לעובד של הקבלן.
(ב) (1) השר יקבע את רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה, וכן את ערך שעת העבודה לעובד של קבלן לפי סוגי שירות שונים, ורשאי הוא לקבוע, בין השאר, הוראות לעניין התחשבות בנתונים משתנים, לרבות ותק; ערך שעת עבודה כאמור ישקף את עלות שכר העבודה ותנאי העבודה המגיעים לעובד של קבלן מכוח חוק וצו הרחבה;
(2) עודכן רכיב מרכיבי ערך שעת עבודה מכוח הוראת חוק או צו הרחבה, יעודכן ערך שעת העבודה בהתאם, במועד שבו חל עדכון הרכיבים, והשר יפרסם את ערך שעת העבודה המעודכן בתוך 30 ימים מהמועד האמור;
(3) תקנות לפי סעיף קטן זה יותקנו בהתייעצות עם שר האוצר וכן לפי המלצת הארגונים, ככל שניתנה בהסכמה ביניהם, ואם יש ארגון עובדים יציג אחר בענף הנוגע בדבר – תינתן המלצת הארגונים גם בהתייעצות עמו; ואולם באין הסכמה בין הארגונים ייקבעו התקנות האמורות בלא המלצתם; תקנות כאמור טעונות את אישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.